Általános információk

Kedves Szülők!

Az óvodát 2021. szeptember 1-én kezdő gyermekek szüleinek számára

2021. július 20-án (kedden), 16:00-kor tarjuk az első szülői értekezletet.

Kérjük, hogy

 1. Amennyiben lehetséges, gyermek nélkül érkezzenek.
 2. Kövessék figyelemmel az aktuális járványügyi szabályokat (pl. maszk).
 3. Akik a beiratkozáskor nem küldték a szükséges okmányok másolatait (gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája), hozzák magukkal.
 4. A csatolt étkezési nyilatkozatot kitöltve hozzák magukkal.
  ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT Megtekintés/Letöltés

Üdvözlettel:
Varga Ibolya
óvodavezető
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189.
Tel.: 06 1 285 0275
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 


Kedves Szülők!

Intézményünk TERVEZETT nyári zárásának ideje:
2021.06.14- 07.16-ig.
Az óvoda újra nyitása: 2021. 07.19 . (hétfő) 


 INGYENES LAKOSSÁGI TESZTELÉS COVID-19 ANTIGÉN GYORSTESZTTEL


Pesterzsébet Önkormányzata ingyenes lakossági gyorstesztelést hirdet
pesterzsébeti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven felüli lakosok részére

A TESZTELÉS IDŐPONTJA: 2021. MÁJUS 19.  09.00 és 14.00 ÓRA KÖZÖTT

HELYSZÍN: CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAROSS UTCAI PARKOLÓJÁBAN

(1201 Bp. Baross u. 55.)

A tesztelésre elsősorban előzetes regisztrációval lehet jelentkezni.

A regisztrációs felület a https://covidteszt.pesterzsebet.hu és a www.pesterzsebet.hu oldalon lesz elérhető, 2021. május 16. (vasárnap) 8.00-órától 2021. május 18. (kedd) 12.00-óráig.

A tesztelés Regisztráció nélkül is igénybe vehető, de ebben az esetben a várakozási idő megnövekedhet.

A TESZTELÉSRE MINDENKÉPPEN HOZZA MAGÁVAL

 • lakcímkártyáját
 • személyi igazolványát
 • TAJ-kártyáját
Az okmányok hiánya esetén nem tudjuk elvégezni a tesztelést

TÁJÉKOZTATÓ A TESZTELÉSRŐL

Az antigén gyorsteszt során orrból vesznek mintát a tesztelést végző egészségügyi személyzet tagjai. A mintavétel kissé kellemetlen lehet, de nem fájdalmas és nem okoz sérülést.

Szakképzett egészségügyi személyzet gondoskodik a minta megfelelő levételéről.

HOGYAN KÉSZÜLJÖN FEL A TESZTRE:

Az antigén gyorsteszt elvégzése előtt legalább 3-4 órával tilos enni, inni, fogat mosni, szájvizet használni és dohányozni! Kérjük ennek szigorú betartását, ellenkező esetben a minta értékelhetetlen lesz. Az ebből adódó sikertelen vizsgálatokért felelősséget nem tudunk vállalni!

Eredményközlés antigén gyorsteszt esetében 15-30 percen belül.

Negatív eredményű tesztről nem történik igazolás kiállítása.

Pozitív eredményű teszt esetén a tesztelést végző egészségügyi központ a hatályos rendeletek értelmében részletes adatfelvételt végez, a pozitív tesztet átadja a tesztalanynak, adatait rögzíti és jelentési kötelezettségének eleget tesz.

A tesztre jelentkező tudomásul veszi, hogy bizonyos körülmények mellett, egyes tesztek eredménye önmagában nem ad teljes bizonyosságot a koronavírus fertőzés jelenlétéről. Ezen esetekben a pontos meghatározáshoz további tesztek elvégzésére lehet szükség. A megfertőződéstől számított 24 órán belül a fertőzés tényét egyetlen teszt sem mutatja ki.

A helyszínen kötelező szájat és orrot megfelelően takaró maszk használata.
A maszk levétele csak a mintavétel alatt megengedett.
 

 

 Kedves Szülők!

Aki a jelenlegi járványhelyzet miatt, mégsem kívánja hozni gyermekét az óvodai közösségbe, kérjük  jelezze.
A TÁVOLMARADÁSI KÉRELMET Megtekintés/ Letöltés  - (kitöltve) az intézmény e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) szíveskedjenek megküldeni.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk:

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda munkaközössége

 


 

HIRDETMÉNY  AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE

kindergarden clipart 4 420x200


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az óvodák elérhetőségeiről, a felvétel körzeteiről, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján megtekinthető (www.pesterzsebet.hu).

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdése).

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bekezdése).

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető (Nkt. 8. § (4) bekezdése).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni (Rendelet 20. § (2) bekezdése).

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2) bekezdése).

A felmentést engedélyező szerv 2020. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (A XX. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztálya).

Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, úgy a szülők kötelesek arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 30.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, a köznevelési intézmény értesítése mellett. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, és postai úton megküldeni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, illetve beszerezhető az önkormányzati fenntartású óvodában.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdése). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 26-30.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok:

- Óvodai felvétel iránti kérelem Megtekintés/Letöltés

- A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és a TAJ kártya

- Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény

- A szülő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványok

Az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata értelmében az óvodába -előzetes időpontegyeztetést követően- személyesen, illetve elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre.

Elektronikus úton történő beiratkozásnál a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumok/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) pont]

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesíti a szülőket 2021. május 30. napjáig. A szülő - amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden esetben írásban, határozati formában történik.

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20.§ (4) bekezdése). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2) bekezdése). Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani (Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja, 38. § (4) bekezdése).


Az első foglalkozási nap - a nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. szerda. Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A nevelési év utolsó napja: 2022. augusztus 31. szerda

 

 Budapest, 2021.03.29.


 

TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI SZÜNETBEN IGÉNYBE VEHETŐ ÓVODAI ÜGYELETRŐL
Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III. 06.) határozata alapján az alábbiakban határozzuk meg az óvodai ügyelet eljárásrendjét.

 • Ügyelet igénybe vételének első napja 2021. március 08.
 • Az ügyelet szigorú szempontok alapján igényelhető, maximum 5 fős kiscsoportokban. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában tehetik meg.

Kizárólag

 • a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők gyermekei (egészségügy, stratégiai munkahelyek) részére
 • munkavégzés miatt nem megoldható gyermek felügyelet miatt, nyilatkozatban közölt indoklás alapján

jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére.

A kérjük a nyilatkozathoz a szülő munkarendjét is.

 • A gyermekek átvételének és átadásának módja:
 • belépés az épületben lázmérés, kéz és lábfertőtlenítés után,
 • a gyermeket a szülő a csoport bejárati ajtajában adhatja át az óvoda dolgozójának,
 • a szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába,
 • ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át,
 • ha napközben tapasztalunk betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul kérjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből,
 • a szülő közvetlen munkakezdés előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni,
 • a szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap
             09 óráig.

Budapest, 2021. 03.07.                                           Varga Ibolya intézményvezető

KÉRELEM  ÉS SZÜLŐI NYILATKOZAT VESZÉLYHELYZET IDŐSZAKÁBAN IGÉNYBE VETT KISCSOPORTOS ÓVODAI ÜGYELET IGÉNYBE VÉTELÉHEZ - Megtekintés/Letöltés

 


A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján hétfőtől a szülő, törvényes képviselő kérelmére az óvodákban gondoskodni kell a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Fentiek alapján kérjük a szülőket, hogy az óvodai ügyelet megszervezése érdekében a gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket az óvodák felé szíveskedjenek jelezni.
A szülő, törvényes képviselő a gyermekfelügyeletre vonatkozó kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. Tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, kérjük a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

 


Magyar közlöny: A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról


 

Kedves Szülők, Családok!

A járványügyi eljárásrend előírja a nevelési és szociális intézmények  számára,
hogy amikor hivatalossá válik egy dolgozónk pozitív Covid tesztje, haladéktalanul értesítsük az illetékes hatóságokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonnali csoport vagy intézmény szüneteltetést rendel el számunkra. 
Így történhet meg, hogy a családok este értesülnek arról, hogy a gyermek másnaptól nem jöhet óvodába.
Ez sajnos bármikor bekövetkezhet és ennek valószínűsége egyre nagyobb. A járványhelyzet fokozódik, a kockázat egyre magasabb.
Ezért KÉRJÜK Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten törekedjenek egy veszélyhelyzeti megoldás kigondolására.
Eddig is és eztán is mindent megteszünk a járványügyi szabályok betartásáért és a gyermekeink biztonságáért.

2020. november 25.                     Varga Ibolya - intézményvezető


Kedves Szülők!

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT AZ ÓVODÁBA ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS ELJÁRÁSRENDJE 2020.09.28-TÓL A KÖVETKEZŐ:

Azok a szülők, akik ezt igénylik, 2020.09.28-tól az alábbi eljárásrendben foglaltak alapján léphetnek be az intézmény épületébe:

 1. Az arcmaszk használata kötelező.
 2. Az intézmény külső és belső ajtaja között az óvoda dolgozói a gyermekeknek és a szülőknek is, érintésmentes hőmérőkkel testhőmérsékletet mérnek.
 3. A kihelyezett fertőtlenítőszeres lábtörlő használata kötelező.
 4. Az épületbe való belépéskor a kézfertőtlenítés az automata adagolókból kötelező.
 5. Az öltözőkben egyszerre, egy időben maximum két szülő tartózkodhat, egy gyermeket egy felnőtt kísérhet.
 6. A szülőnek arra kell törekednie, hogy a lehető legrövidebb időt töltse az intézményben.
 7. A gyermekek átadása – átvétele a gyermekmosdók ajtajában történik.
 8. Azok, akik mindezt nem tartják be, a továbbiakban sem léphetnek be az óvoda épületébe. Az ő gyermekeiket az eddig gyakorlat szerint az óvoda dolgozói viszik be és hozzák ki.

Reggel 06:00 és 08:30 között:

A szabad bejárást (csoportonként maximum 2 szülő), mágnes táblára kihelyezett képekkel jelezzük. Ennek értelmezésében az óvoda ügyeletet biztosító munkatársa nyújt segítséget.

08:30 és 12:30 között:

A bejárati ajtót zárva tartjuk, aki valamilyen különleges ok miatt ebben az időszakban érkeznek, kérjük, csengessenek és várjanak türelemmel.

12:30 és 13:00 között:

A fent említett eljárás szerint jöhetnek be a szülők gyermekeikért.

13:00 és 15:00 között:

A bejárati ajtót zárva tartjuk, kérjük, csak indokolt esetben érkezzenek.

15:00 és 18:00 között:

Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozója fogadja a szülőket és engedi be a fenti eljárás szerint.

Az intézmény területére történő belépés nem kötelező, csak lehetőség.
Reményeink szerint, Önökkel együttműködve, ez a lépés felgyorsítja az
érkezés – távozás folyamatát.

Varga Ibolya - intézményvezető                                               Budapest, 2020.09.25.

 

TISZTELT SZÜLŐK!
AZ EMMI ÁLTAL KIADOTT
„INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” KIEGÉSZÍTÉSÉNEK 2.13. PONTJA ÉRTELMÉBEN:
A SZÜLŐ, KÍSÉRŐ NEM LÉPHET BE AZ INTÉZMÉNYBE.

Reggel 06:00 és 08:45 között:
Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozói fogadják a gyermekeket és kísérik a csoportjukba.

08:45 és 12:30 között:
A bejárati ajtót zárva tartjuk, akik valamilyen különleges ok miatt ebben az időszakban érkeznek, kérjük, csengessenek. A gyermeket szintén óvodai dolgozó kíséri be.

13:00 és 15:00 között:
A bejárati ajtót zárva tartjuk, kérjük, csak indokolt esetben érkezzenek.

15:00 és 18:00 között:
Az intézmény bejáratánál az óvoda dolgozói fogadják a szülőket és kísérik ki a gyermekeket.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük szépen, hiszen a fenti eljárásrendet a járványveszély hívta életre.

Intézményünk ózonos fertőtlenítése az R-filter.hu jóvoltából valósult meg.

ozon1ozon2

ozon3ozon5

Köszönjük Maltsik László úrnak és kolléganőnknek Darnyikné Hole Zsuzsannának,

hogy az eddigi egészségügyi elóírásokon is túl 

lehetővé tették a biztonság és az egészség további fokozott fenntartását.

images

 


 

kézmosás               

Egészség védelmét szolgáló szabályok :

- A szülő kézfertőtlenítés után léphet be az intézmény területére, lehetőséghez mérten maszk és kesztyű viselése ajánlott.
- A 1.5 méteres távolságtartás betartása ajánlott.
- A gyermekmosdókba, csoportszobákba csak a gyermekek és az intézmény dolgozói léphetnek be.
- A szülők igyekezzenek a lehető legkevesebb időt bent tölteni az intézmény területén (belső, külső).
- Az intézmény dolgozói kötelesek betartani az eljárásrendben kidolgozott szabályokat.

3 retegu sebeszeti szajmaszk gumis rogzitessel 20 dbcsomag

 


Szandekbejelentes nem lakhely

 


 

emberieroforras

 


 

TISZTELT SZÜLŐK!

A CSOPORTOK FALIÚJSÁGAIN MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓT KÖZZÉTESZÜNK, AMELYET A KÖZPONTI TÁJÉKOKZTATÁS A RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁJT.

AZ INTÉZMÉNY SZÁMÁRA ELŐÍRT KÖTELEZŐ HIGIÉNÉS ELJÁRÁSOKAT BETARTJUK.

AZ ÓVODA SEM JOGOSULTSÁGGAL, SEM FORRÁSOKKAL NEM RENDELKEZIK AZ EGYES CSALÁDOK NYOMONKÖVETÉSÉHEZ, EZÉRT A SZÜLŐKTŐL FELELŐS MAGATARTÁST VÁRUNK EL.

KÉREM ÖNÖKET FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZÓDJANAK A KORMÁNYZAT, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONLAPJÁN.

A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN IS EGYÜTTMŰKÖDVE TUDJUK A NEHÉZSÉGEKET MEGOLDANI.

KÉREM, HOGY TARTSÁK TISZTELEBEN MIND AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK, MIND PEDIG A SZÜLŐ TÁRSAIKNAK EMBERI MÉLTÓSÁGÁT ÉS KERÜLJÉK A FELESLEGES PÁNIKKELTÉST.

Budapest, 2020. március 13.                                      Varga Ibolya - intézményvezető

 

Általános Iskolák felvételi körzete - tervezet

 


 

 Tankötelezettség tájékoztató első oldal

   

 

tajekoztatas emelt osszegu teritesi dijrol 2019januar

tajekoztatas etkezes lemondasarol

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tájékoztató kiadványát a Pesterzsébet óvodáiba készülő gyermekek szüleinek ide kattintva tekintheti meg


Információk az ebédbefizetésről

 • A szülő kötelessége, hogy gyermeke részére a kijelölt időszakra az étkezést a befizetéssel megrendelje, és a nyilatkozat aláírásával hitelesítse. Ez érvényes az ingyenesen étkező gyermek szülőjére is.
 • A gyermek távolmaradása miatt az étkezést minden esetben le kell mondani. A lemondás a bejelentést követő naptól érvényes.
 • Lerendelést személyesen a bejárati ajtónál megtalálható lerendelő dossziéban, aláírásával igazolva, illetve telefonon, a +36 1 285 02 75-ös telefonszámon teheti meg.

 


 

Tervezett programok

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. (Bejárat a Mártonffy utca felől)
Telefon / Fax: (+36-1-) 285-0275
Email: kerekerdo@ecom.hu